• th
  • en

VAJA เป็นซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับติดตั้งและใช้งานร่วมกับ

แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ เพื่อแปลงข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงพูดได้ทันที

  • สังเคราะห์เสียงพูดเป็นเสียงผู้หญิง หรือ "นก" ซึ่งมีการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ
  • อ่านออกเสียงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สามารถปรับความเร็วในการพูดและโทนเสียงได้
  • ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระหว่างการใช้งาน
  • สามารถอ่านเอกสารให้ฟัง แจ้งสายเรียกเข้า หรือบอกเส้นทาง ด้วยภาษาไทยได้ทันที

 

What's VAJA ?

วาจา (VAJA)

ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA) ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากต่อทั้งด้านธุรกิจและสังคม สามารถช่วยเหลือในกระบวนการสื่อสารด้วยเสียงหรือทดแทนเสียงในการพูดของมนุษย์ด้วยการแปลงข้อความเป็นเสียงพูด (Text-to-Speech) จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ต้องการคุณสมบัติการอ่านออกเสียงได้ทันที

ประโยชน์

  • สามารถอ่านออกเสียงทุกข้อความบนหน้าจออุปกรณ์แอนดรอยด์
  • สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารหรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติในการอ่านออกเสียง
  • สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องละกิจกรรมที่ทำอยู่ ตัวอย่างเช่น ในขณะผู้ใช้กำลังขับขี่ อุปกรณ์แอนดรอยด์สามารถช่วยแจ้งชื่อสายเรียกเข้า อ่านออกเสียงข้อความสั้น หรือบอกเส้นทางได้
  • มีส่วนช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้พิการ

ตัวอย่างการใช้งาน

วิจัยและพัฒนาโดย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT) หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
จำหน่ายลิขสิทธิ์โดย
บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด, 1033/4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400